Có thể với nhiều người họ không thích nông trại bí ẩn, họ coi văn chương