Điều này không có nghĩa là không còn việc gì để làm trong nông trại nữa.