Người nông dân sẽ bắt buộc phải cơ giới hoá nếu không muốn bị loại ra