Thi thoảng Hà An có tức đứa nào là lại lôi hắn ra chửi, xem phim