Điều này làm hình thành và nuôi dưỡng một loại tổ chức chuyên làm một số